Wydrukuj tę stronę

Dieta bez mleka krowiego

Białko mleka kro­wiego jest pierw­szym obco­ga­tun­ko­wym biał­kiem, z któ­rym zostaje skon­fron­to­wany nasz orga­nizm (przy­naj­mniej jeśli cho­dzi o ludzi z naszych krę­gów kul­tu­ro­wych). Od momentu zaprze­sta­nia kar­mie­nia pier­sią nie ma prak­tycz­nie dnia, pod­czas któ­rego nie spo­ży­wa­li­by­śmy mleka kro­wiego w jakiejś postaci. Dla­tego tak czę­ste są uczu­le­nia na ten pro­dukt, a ich zna­cze­nie jest więk­sze, niż się ogól­nie przyjmuje.

dieta bezmleczna

Praw­dziwa aler­gia na mleko kro­wie jest zawsze uczu­le­niem na skład­niki biał­kowe mleka (kaze­inę, lak­to­al­bu­minę, lak­to­glo­bu­linę). Zda­rzają się także nie­to­le­ran­cje cukru mlecz­nego (np. nie­to­le­ran­cja lak­tozy), pod­ło­żem tego jest jed­nak nie­do­sta­teczna fer­men­ta­cja, a nie mecha­nizm aler­giczny. Nie są znane nie­to­le­ran­cje tłusz­czu mlecz­nego. (Dla­tego uczu­lony na mleko kro­wie dobrze tole­ruje czy­stą śmie­tanę lub masło.) Objawy aler­gii na mleko kro­wie mogą się zmie­niać co do miej­sca i formy wystę­po­wa­nia. Rów­nież "narząd doce­lowy", tzn. część ciała, gdzie uwi­dacz­nia się prze­waż­nie uczu­le­nie, jest zróż­ni­co­wany u poszcze­gól­nych pacjen­tów. Naj­czę­ściej jest to skóra (ato­powe zapa­le­nie skóry od naj­lżej­szych do naj­cięż­szych form) i jelita (ogólna skłon­ność do zabu­rzeń tra­wie­nia, zapar­cia lub bie­gunki, nie­spe­cy­ficz­nych zapa­leń jelit, coli­tis mucosa, coli­tis ulce­rosa, wiele przy­pad­ków cho­roby Leśniewskiego-Crohna).

U nie­mow­ląt aler­gia na mleko kro­wie czę­sto jest przy­czyną nie­po­koju i skłon­no­ści do wzdęć. Pra­wie u połowy "płacz­li­wych dzieci" ist­nieje nie­to­le­ran­cja na mleko krowie.

Naj­waż­niej­szym środ­kiem zarad­czym w przy­padku uczu­le­nia na mleko kro­wie jest (nie­za­leż­nie od "narządu doce­lo­wego" i obja­wów) zupełna eli­mi­na­cja pro­duk­tów mleka krowiego.

 

Dieta eli­mi­na­cyjna bez mleka krowiego

Pod tym poję­ciem nie należy rozu­mieć wyeli­mi­no­wa­nia mleka i takich pro­duk­tów jak ser, twa­ro­żek, jogurt etc. z poży­wie­nia, lecz zupełne wyłą­cze­nie infor­ma­cji o mleku. Cho­dzi przy tym o bio­fi­zy­kalną infor­ma­cję zawartą w drga­niach, które wysyła każda sub­stan­cja, przy czym każda sub­stan­cja ma swoje wła­sne spe­cy­ficzne spek­trum drgań. Mówimy dla­tego o "kodzie bio­fi­zy­kal­nym" i okre­ślamy jako uni­ka­nie jakie­go­kol­wiek kon­taktu nie tylko z samą sub­stan­cją, lecz także z czy­sto fizyczną infor­ma­cją jako karen­cję kodu.

Oka­zało się, że u nie­któ­rych pacjen­tów nad­wraż­li­wość na aler­gen jest tak duża, że kon­takt tylko z nie­ma­te­rialną infor­ma­cją sub­stan­cji może wywo­łać naj­sil­niej­sze reak­cje. Szcze­gól­nie duże zna­cze­nie ma to odkry­cie dla pacjen­tów z ato­po­wym zapa­le­niu skóry (AZS).

Duże trud­no­ści napo­ty­kają pacjenci uczu­leni na mleko kro­wie, kiedy muszą zasto­so­wać w ramach lecze­nia dietę eli­mi­nu­jącą cał­ko­wi­cie infor­ma­cje o mleku, przy czym cho­dzi o mleko zawarte w środ­kach spo­żyw­czych, jak rów­nież o infor­ma­cje o mleku z otoczenia.

Celem tej ulotki jest przy­bli­że­nie poję­cia ści­słej karen­cji mleka kro­wiego i poda­nie ogól­nych rad. Przy prze­strze­ga­niu diety konieczna jest cią­gła uwaga i nie­omal detek­ty­wi­styczne zacię­cie. Lista pro­duk­tów spo­żyw­czych, które zawie­rają białko mleka (podamy ją poni­żej) nie jest w żad­nym wypadku kom­pletna. Należy ją uzu­peł­nić w zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nych przy­zwy­cza­jeń życio­wych i miej­sco­wej podaży. Spraw­dziło się two­rze­nie lokal­nych grup samo­po­mocy (np. dla AZS) sku­pia­ją­cych ludzi wymie­nia­ją­cych mię­dzy sobą doświad­cze­nia i infor­ma­cje o miej­sco­wych moż­li­wo­ściach zaku­pów, nie­bez­pie­czeń­stwach z tym zwią­za­nych, o han­dlow­cach, pie­ka­rzach, rzeź­ni­kach, skle­pach ze zdrową żyw­no­ścią itp.

 

Środki spo­żyw­cze, które zawsze zawie­rają mleko:

 1. Mleko kro­wie - w for­mie suro­wej, goto­wa­nej, paste­ry­zo­wa­nej, UHT, skon­den­so­wa­nej, w proszku itp. (chude mleko w proszku jest tanim i dla­tego chęt­nie sto­so­wa­nym dodat­kiem do wielu goto­wych i pół­go­to­wych pro­duk­tów spo­żyw­czych). Wszyst­kie wypro­du­ko­wane na bazie mleka odżywki dla dzieci (także jako tzw. "zaadap­to­wane" lub "czę­ściowo zaadap­to­wane" jak np. NAN, Beba, Apta­mil, Apta­mil, Milu­mil, Humana itd.), jak rów­nież tzw. "pokarmy zdro­wotne" (HN 25, Humana-​Heilnahrung itd.) zawie­rają chude mleko w proszku
 2. Pro­dukty z mle­czarni - jak twa­rożki, jogurty, kefiry, kwa­śne mleko, Fru-​Fru, jogurty owo­cowe Obst­gar­ten, Frucht­zwerge, creme fra­iche, ser­watka, Latella itd. Wszyst­kie rodzaje serów, rów­nież twarde, par­me­zan (ostroż­nie przy potra­wach zapiekanych!)
 3. Pie­czywo - zawie­ra­jące na pewno mleko (pie­czywo mleczne, chleb war­kocz, "chleb ziem­nia­czany", Brio­che itp.), pie­czywo gotowe i pie­czywo chrup­kie (typu paluszki Soletti, Gold­fi­schli, kra­kersy itp.). Kne­dle (klu­ski) - z bułek lub kar­to­fli, rów­nież mro­żonki i pół­pro­dukty. Wyroby cukier­ni­cze jak torty, ciastka, keksy itp.
 4. Lody - wszyst­kie postacie
 5. Cze­ko­lada - w każ­dej postaci np. batony typu Bunty, Mars, Mil­ky­way, Kin­der­milch­sch­nitte itd.

 

Pro­dukty spo­żyw­cze, które mogą zawie­rać białko mleka

 • Masło - zawiera wła­ści­wie tylko tłuszcz z mleka i jest w czy­stej for­mie dobrze tole­ro­wane przez aler­gi­ków. Z doświad­cze­nia wiemy, że więk­szość rodza­jów masła z dużych mle­czarni zawiera ślad białka. Masło od rol­ni­ków jest naj­czę­ściej bez białka, ale powinno się to sprawdzić
 • Śmie­tana - rów­nież tutaj zga­dza się, że czy­sta śmie­tana jest tole­ro­wana, w przy­pad­kach wąt­pli­wych powinno się dla pew­no­ści prze­te­sto­wać (czy­stą śmie­tanę roz­cień­czoną wodą można uży­wać zamiast mleka, należy jed­nak pamię­tać o braku białka)
 • Mar­ga­ryna - pomi­ja­jąc to, że mar­ga­ryna jako sztucz­nie wytwo­rzony pro­dukt wcale nie jest taka "zdrowa", jak się to rekla­muje, więk­szość jej rodza­jów zawiera dość duże ilo­ści białka mleka kro­wiego. Wyją­tek sta­no­wią mar­ga­ryny ze skle­pów ze zdrową żywnością
 • Sery bez mleka kro­wiego - pra­wie wszyst­kie ofe­ro­wane przez han­del sery kozie i owcze zawie­rają mleko kro­wie w ilo­ści do 13 cał­ko­wi­tego składu mleka (sprze­dawcy naj­czę­ściej nie wie­dzą o tym). Aby mieć pew­ność należy kupo­wać sery bez­po­śred­nio u wytwórcy
 • Maka­rony - czę­ste źró­dła błę­dów: zawie­rają czę­sto mleko, ale pra­wie nigdy nie podaje się tego na opa­ko­wa­niu. Można zało­żyć, że wszyst­kie wło­skie maka­rony (spa­ghetti, maka­roni, ravioli, maka­rony do zup, wstą­żeczki, lasa­gne itp.) nie będą tole­ro­wane. Austriacki maka­ron firmy Recheis nie zawiera z reguły mleka, poza pro­duk­tami z napi­sem "według recep­tury włoskiej"
 • Chleb i pie­czywo - należy zwró­cić tu szcze­gólną uwagę i oka­zać nie­uf­ność. Przy­czyną tego są sto­so­wane przez pie­ka­rzy "proszki do pie­cze­nia", które czę­sto są pro­du­ko­wane na bazie mleka. Nie podaje się na opa­ko­wa­niu jego zawartości, tak że sam pie­karz nie jest o tym poin­for­mo­wany. Jest to typowy przy­kład dzia­ła­nia samej infor­ma­cji czą­steczki białka mleka. Prak­tyczna kon­se­kwen­cja: piec chleb samemu lub kon­tro­lo­wać go od czasu do czasu przez testowanie!
 • Mięso i kieł­basa - doda­wa­nie mleka (naj­czę­ściej chu­dego mleka w proszku) do kieł­bas i pro­duk­tów mię­snych jest zgod­nie z pra­wem zabro­nione, jed­nak zda­rza się. Rów­nież tu w przy­pad­kach wąt­pli­wych należy testować
 • Płatki zbo­żowe - czę­sto sto­so­wane pro­dukty zbo­żowe dla dzieci (płatki ryżowe, kleik owsiany, płatki zbo­żowe, Milu­vit), jak i spe­cjal­nie dla nich wypro­du­ko­wane pokarmy (np. kaszki dla dzieci) zawie­rają - mimo że są prze­zna­czone jako dodatki do mleka i nie podaje się zawar­to­ści mleka na opa­ko­wa­niu - mleko w śla­do­wych ilo­ściach! U uczu­lo­nych na mleko kro­wie dzieci powinno się dla pew­no­ści uni­kać gotowych pro­duk­tów, a sto­so­wać natu­ralne środki spo­żyw­cze tj. płatki owsiane, gry­sik, ryż
 • Kon­cen­traty zup i sosów - zwy­kle w han­dlu spo­ty­kane zupy w kost­kach jak np. Knorr, Magii, oka­zują się naj­czę­ściej nieodpowiednie. W skle­pach ze zdrową żyw­no­ścią sprze­da­wane kostki Rigolta lub Ceno­visa są dozwolone
 • Ket­chup, musz­tarda i podobne pro­dukty prze­my­słowe - powinny być zawsze prze­te­sto­wane. Nie­które pro­dukty są nie­do­zwo­lone. Kapu­stą kiszoną czę­sto ubija się z ser­watką, dla­tego trzeba ją testować

Ważna wska­zówka:

W przy­padku pacjen­tów z ciężką posta­cią AZS w fazie wysoce wraż­li­wej może oka­zać się konieczne usu­nię­cie na pewien czas wszel­kich pro­duk­tów zawie­ra­ją­cych mleko jakiej­kol­wiek postaci z miesz­ka­nia cho­rego. Może dojść do ostrych reak­cji, gdy inna osoba np. pod­grzewa mleko, prze­nosi je itp. poprzez czy­sto nie­ma­te­rialną infor­ma­cję (spe­cy­ficzny, bio­fi­zy­kalny wzór drgań). Także pod­grze­wa­nie mleka w kuchence mikro­fa­lo­wej wywo­łuje po jej otwar­ciu silne obcią­że­nia pomiesz­cze­nia. Z tych samych powo­dów należy w tej fazie uni­kać super­mar­ke­tów, skle­pów spo­żyw­czych a zwłasz­cza mle­czar­skich (zobacz artykuł dotyczący hype­rergi).

 

Moż­li­wo­ści zastę­po­wa­nia mleka krowiego

 • Mleko kozie jest tole­ro­wane przez więk­szość uczu­lo­nych na mleko kro­wie i może być uży­wane zastęp­czo do wszyst­kich celów gospo­dar­czych. W przy­padku dzieci, które przez dłu­gie okresy są odży­wiane wyłącz­nie lub głów­nie mle­kiem kozim, konieczne są regu­larne bada­nia krwi, aby w porę roz­po­znać ane­mię wywo­łaną piciem mleka koziego (bar­dzo rzadka)
 • Mleko owcze nie jest sze­roko dostępne, ale nadaje się rów­nie dobrze jak mleko kozie
 • Mleko kla­czy ze względu na swój skład nadaje się bar­dzo dobrze dla dzieci i osób z wraż­liwą skórą. Można je spro­wa­dzać w postaci zamrożonej
 • Mleko sojowe zawiera war­to­ściowe białka roślinne i uży­wane jest do pro­duk­cji pokar­mów bez­mlecz­nych dla nie­mow­ląt (Milupa-​Som, Bebe­nago, Lac­to­priv). W skle­pach ze zdrową żyw­no­ścią można otrzy­mać pro­dukty z mleka sojo­wego w róż­nych postaciach
 • Hypo­aler­giczne pokarmy dla nie­mow­ląt (Beba-​HA, Aptamil-​HA) są dość dro­gie i muszą być nie­kiedy testowane