Main Menu

Ozonoterapia

Dzięki ozonoterapii pobudzone zostają naturalne zdolności odpornościowe organizmu - ozon aktywuje system immunologiczny. Ozon jest także doskonałym stymulatorem krążenia, dlatego stosowany jest w leczeniu chorób układu krążenia. Ożywia i pobudza funkcje organiczne.

Efekty i zastosowanie medyczne ozonoterapii:

 • oparzenia, zakażone rany, otwarte owrzodzenie kończyn dolnych, egzemy, odleżyny
 • infekcje grzybicze: skóry i błon śluzowych
 • infekcje beztlenowcowe
 • pourazowe zapalenie kości, tkanek miękkich

 

CO TO JEST OZON?

 1. Ozon został odkryty w 1840 r. przez niemieckiego chemika Chrystiana Friedricha Schönbeina (1799-1868). Jest wysokoenergetyczną odmianą tlenu. Ma silne właściwości utleniające.
 2. Ozon jest cząsteczką nietrwałą. Połowiczny czas rozpadu wynosi około 40 minut.
 3. Uzyskiwany jest z tlenu medycznego.
 4. Właściwości silnie utleniające i dezynfekujące ozonu powodują, że jest on powszechnie wykorzystywany na całym świecie w celu zwalczania bakterii i innych drobnoustrojów 

Ozon jako czyn­nik terapeutyczny

Wykorzystywany jest między innymi do dezynfekcji ran różnego pochodzenia oraz w chorobach wywołanych przez bakterie lub wirusy. W przypadku terapii niskich stężeń, pobudzone zostają naturalne zdolności odpornościowe organizmu - ozon aktywuje system immunologiczny. Ozon jest także doskonałym stymulatorem krążenia, dlatego stosowany jest w leczeniu chorób układu krążenia. Ożywia i pobudza funkcje organiczne. W odpowiedzi na pobudzenie organizmu wywołane ozonem, system odpornościowy produkuje specjalną substancję białkową - zwaną cytokiną, która pełni funkcję mediatora regulując wielkość i typ odpowiedzi immunologicznej (a także substancje pośrednie, takie jak interferony lub interleukiny). Substancje te kontrolują procesy zapalne oraz dzia­ła­nie i doj­rze­wa­nie komórek układu odpornościowego, zapoczątkowując lawinowy proces pozytywnych zmian w systemie immunologicznym.

ozonoterapia vegamedicaDZIAŁANIE OZONU

 

ASEPTYCZNE

 • bakteriobójcze
 • pierwotniakobójcze
 • grzybobójcze
 • inaktywujące wirusy

Ozon zwal­cza zaka­że­nia wywo­łane przez bak­te­rie, pier­wot­niaki, grzyby i wirusy. Więk­szość mikro­or­ga­ni­zmów wyka­zuje brak odpor­no­ści na ozon.

 

DZIAŁANIE ZEWNĘTRZNE OZONU - MIEJSCOWE:

 • bakterio-​, wiruso-​, i grzybobójcze
 • pobudza ziarninowanie
 • poprawia naskórkowanie
 • poprawia miejscowe ukrwienie tkanek

Stosowany przy owrzodzeniach, ranach, oparzeniach, odleżynach i trudno gojących się ranach.

 

FORMY PODAWANIA OZONU

 • Gazowa mie­sza­nina tlenowo-​ozonowa
 • Ozon roz­pusz­czony w oli­wie z oliwek

 

MOŻLIWOŚCI LECZNICZE NAOZONOWANEJ OLIWY Z OLIWEK:

Oliwka z oli­wek tło­czona na zimno jest jedy­nym pły­nem, który zacho­wuje wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze przez okres trzech miesięcy.

Zasto­so­wa­nie: odle­żyny, opa­rze­nia (rów­nież opa­rze­nia prze­łyku), opryszczka, grzy­bice, wrzody żołądka, trudno gojące się owrzodzenia.

 

SPOSOBY PODAWANIA OZONU:

 • do jam ciała
 • zewnętrz­nie

 

WSKAZANIA LECZNICZE (AHT):

 • owrzo­dze­nia róż­nej etiologii
 • nie­do­krwie­nie róż­nej etiologii
 • poura­zowe zapa­le­nie kości, tka­nek miękkich
 • infek­cje wokół endo­pro­tez, prze­toki ropne
 • cho­roby sta­wów, tka­nek oko­ło­sta­wo­wych (zwy­rod­nie­niowe, zapalne)
 • infek­cje beztlenowcowe
 • "stopa cukrzy­cowa"

 

ZALETY OZONOTERAPII:

 • duża sku­tecz­ność
 • szyb­kie działanie
 • brak koniecz­no­ści wyko­ny­wa­nia antybiogramów
 • nie obser­wo­wano skut­ków ubocznych
 • bar­dziej eko­no­miczna metoda w porów­na­niu z farmakoterapią

 

Źró­dła:

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema