Main Menu

Wyświetlenie artykułów z etykietą: AUTYZM

W ostat­nich latach bar­dzo wzro­sła zacho­ro­wal­ność i skłon­ność do aler­gii. Sza­cuje się, że w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ryki żyje obec­nie około 40 milio­nów ludzi cier­pią­cych na róż­nego typu aler­gie. Scho­rze­nie to nie sta­nowi zagro­że­nia dla życia ale jest czę­stą przy­czyną nie­obec­no­ści w pracy czy szkole i sta­nowi zara­zem duży wyda­tek dla pań­stwa. Zacho­ro­wal­ność na astmę oraz ostre zapa­le­nie uszu wzro­sła o 52%. Nie­za­leż­nie od obja­wów odde­cho­wych i skór­nych powo­do­wa­nych przez aler­gie - ist­nieje wiele przy­pad­ków, w któ­rych uczu­le­nie odbija się na zacho­wa­niu pacjenta.

Dr. Susan Owens

Od ponad ośmiu lat wiemy już na pewno, że źle funk­cjo­nu­jący sys­tem gastro-​jelitowy pro­du­kuje sub­stan­cje, które upo­śle­dzają roz­wój neu­ro­lo­giczny i powo­dują zabu­rze­nia w pracy układu ner­wo­wego (Andrew Wake­field).
Szcza­wiany to o mole­kuły znaj­du­jące się w poży­wie­niu pocho­dze­nia roślin­nego. Prze­do­sta­jąc się do ludz­kich komó­rek w nad­mier­nych ilo­ściach mogą pro­wa­dzić do wyczer­pa­nia zapasu glu­ta­tionu, powo­du­jąc różne stany zapalne poprzez uszko­dze­nie sys­temu immu­no­lo­gicz­nego i pro­duk­cje krysz­tał­ków szczawianów.

Pro­blem auty­zmu wystę­pu­ją­cego u dzieci staje się coraz bar­dziej powszechny. Ostat­nie sta­ty­styki mówią, że zabu­rze­nie roz­woju dzieci z tzw. spek­trum auty­zmu jest dia­gno­zo­wane raz na 166 dzieci, co spra­wia, że zabu­rze­nie to staje się poważ­nym pro­ble­mem spo­łecz­nym. Pro­blem ten będzie nara­stał i zmie­niał swą postać wraz z dora­sta­niem osób dotknię­tych tym zaburzeniem. Sza­cuje się, że auty­zmem w Pol­sce dotknię­tych jest około 50 tysięcy osób, w tym około 10 tysięcy dzieci. Dane te są jed­nak nie­pełne i z pew­no­ścią zani­żone, gdyż w dal­szym ciągu wiele przy­pad­ków nie jest pra­wi­dłowo dia­gno­zo­wa­nych. Należy wspo­mnieć rów­nież o tym, że zabu­rze­nia auty­styczne mają różną postać i nasi­le­nie a domi­nu­jące objawy potra­fią skraj­nie się róż­nić, co dodat­kowo utrud­nia trafną kla­sy­fi­ka­cję choroby.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony naszej fundacji, z której można pobrać materiały z Międzynarodowych Konferecji na temat Autyzmu pod adresem:

http://www.ecomedica.pl/

KLIKNIJ ABY POBRAĆ FORMULARZ ANKIETY:

 

Nawet jeśli dziecko nie miało wyko­na­nych badań potwier­dza­ją­cych nie­to­le­ran­cję mleka i glu­tenu warto pró­bo­wać wpro­wa­dzić dietę bez­glu­te­nową i bez­mleczną, która bez wąt­pie­nia przy­nie­sie dziecku wiele korzyści.

Laboratorium Great Plains stawia sobie za cel pomoc osobom dotkniętym autyzmem, zaburzeniami rozwoju i innymi chorobami. W tym celu realizuje pełną gamę analiz laboratoryjnych stosując najnowocześniejszą technikę laboratoryjną. Większość diagnoz w zaburzeniach rozwoju jest stawiana na podstawie obserwacji zachowań, które to mogą być zaburzone poprzez deficyty metaboliczne, alergie pokarmowe, peptydy opioidalne oraz choroby genetyczne.

Teoria, że autyzm jest wywoływany przez wpływ mikroorganizmów pasożytniczych oraz opioidy mleka i pszenicy nie pozostaje w sprzeczności z wynikami badań biomedycznych i biologicznych w zakresie autyzmu oraz odkryć w zakresie neuroanatomii, które potwierdzają występowanie nietypowych zmian w badaniu EEG u dzieci z autyzmem jak również zmian w strukturze mózgu. U dzieci z autyzmem odkryto również nieprawidłowości biologiczne podobne do tych, które spotykamy w chorobie PKU (fenyloketonuria), chociaż główna przyczyna tej choroby ma podłoże genetyczne. W fenyloketonurii poprawa zaburzonego metabolizmu dokonuje się poprzez ograniczenia dietetyczne we wczesnym dzieciństwie co umożliwia normalny rozwój dziecka. Bez wprowadzenia interwencji żywieniowej może dojść do opóźnienia umysłowego.

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema