Main Menu

Hyperergia

Wraż­li­wość osoby uczu­lo­nej na aler­gen nie jest sta­nem nie­zmien­nym, wręcz przeciw­nie, zmie­nia się w bar­dzo sze­ro­kim zakre­sie. Szcze­gól­nie u pacjen­tów z prze­wle­kłymi aler­giami może docho­dzić poprzez różne mecha­ni­zmy do znacz­nego zwiększe­nia wraż­li­wo­ści. Mówimy wtedy o hype­rer­gii i pod­kre­ślamy zwięk­sze­nie wraż­li­wo­ści w porów­na­niu z nor­malną reak­cją aler­giczną. U tych pacjen­tów (pra­wie zawsze cho­dzi o cięż­kie przy­padki AZS) mogą rze­czy­wi­ście nie­wia­ry­god­nie małe ilo­ści aler­genu wywo­łać silną reakcję.

hyperergia
Fazy hype­rer­giczne nie trwają z reguły cały czas, mogą się jed­nak prze­dłu­żać, czasami tygo­dniami lub mie­sią­cami. Szcze­gól­nie czę­sto zda­rzają się bez­po­śred­nio po zde­ma­sko­wa­niu aler­gii, a więc na początku karen­cji aler­ge­no­wej, jak rów­nież w okre­sach zwięk­szo­nego obcią­że­nia, psy­chicz­nych napięć, cho­rób w sze­ro­kim poję­ciu itd.

 

Zasady karen­cji aler­ge­no­wej w fazie hyperergicznej

 

Wszel­kie pro­dukty zawie­ra­jące w jakiej­kol­wiek for­mie aler­gen muszą zostać usunięte nie tylko z poży­wie­nia, lecz także z miesz­ka­nia i oto­cze­nia pacjenta. Już samo mani­pu­lo­wa­nie aler­ge­nem, szcze­gól­nie odgrze­wa­nie, goto­wa­nie, pie­cze­nie itp. przez inne osoby ozna­cza uwal­nia­nie infor­ma­cji aler­ge­no­wej i może wywo­łać cięż­kie reak­cje. Także pod­grze­wa­nie mleka lub pro­duk­tów mlecz­nych w kuchence mikrofalowej wywo­łuje po otwar­ciu urzą­dze­nia bar­dzo silne obcią­że­nie pomieszczenia informa­cją mleczną na wiele godzin. Uczu­lony na psze­nicę nie może prze­by­wać w pomiesz­cze­niu, gdzie w prze­ciągu ostat­nich godzin goto­wano lub odgrze­wano potrawy zawie­ra­jące psze­nicę (np. maka­rony, kne­dle itp.), pie­czono ciasto, tostowy chleb pszenny itd. Z tych samych powo­dów należy uni­kać skle­pów spo­żyw­czych, super­mar­ke­tów, cukierni, pie­karni itd. Pacjent musi sobie także uświado­mić ryzyko prze­by­wa­nia w restau­ra­cji. Przy wizy­tach w innych miesz­ka­niach należy zwró­cić uwagę, aby w tym dniu nie mani­pu­lo­wano tam aler­ge­nem np. gotowano, pieczono.

  • Nad­wraż­li­wość może być tak duża, że nawet kon­takt z oso­bami, które zja­dły pokarm zawie­ra­jący aler­gen oddzia­ły­wu­jący na cho­rego, może wywo­łać silną reakcję
  • Zale­camy w przy­padku cho­rych hype­rer­gicz­nych, aby wszy­scy człon­ko­wie rodziny żyjący w tym samym miesz­ka­niu pod­dali się ści­słej karen­cji alergenowej
  • Matki kar­miące dzieci chore na AZS powinny wie­dzieć, że nie­mowlę może cza­sami nie tole­ro­wać mleka matki, jeżeli ona sama nie prze­strzega karen­cji
  • Testo­wa­nie mleka matki daje szybko odpo­wiedź na to ważne pytanie
Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema