Main Menu

Wyświetlenie artykułów z etykietą: dieta

O zdrowym odżywianiu i zdrowym stylu życia możemy usłyszeć i przeczytać praktycznie wszędzie. Wiemy dużo, ale czy czujemy się dobrze?

Dlaczego czasem, mimo wielu zmian, które udało się nam wprowadzić, nadal odczuwamy te same lub inne kłopoty zdrowotne, dokuczliwy brak energii, trudności w koncentracji uwagi?

Właściwe odżywianie jest jednym z podstawowych filarów zdrowia, dlatego chcemy Państwu umożliwić konsultacje dietetyczne, ukierunkowane na poszukiwanie właściwej miary w doborze składników odżywczych, suplementów i takiej modyfikacji stylu życia, aby zdrowie Państwa opierało się na solidnych fundamentach.

Dla portalu Medscape badanie PURE skomentował główny badacz, Dr Salim Yusuf (McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada).

Podczas kongresu ESC w Barcelonie ogłoszono wyniki badania PURE (The Prospective Urban Rural Epidemiology) opublikowane równolegle w piśmie Lancet. Zaprezentowane dane mogą być swego rodzaju wstrząsem dla nauki zajmującej się żywieniem.

Czerwone mięso, jak wołowina, cielęcina, wieprzowina baranina, jagnięcina (często spożywane w postaci przetworzonej - wędliny, wędzonki) zawiera ważne składniki odżywcze: aminokwasy egzogenne, witaminy (zwłaszcza B3 i B12) i minerały (zwłaszcza żelazo i cynk). Żelazo zawarte w mięsie jest lepiej przyswajalne niż pochodzenia roślinnego.

VEGA MEDICA we współpracy z prof. dr hab. n. med. Ewą Stachowską - Dietetica, oferują unikalny na polskim rynku system opieki dietetycznej opartej na trzech filarach:

Skutki zdrowotne i ekonomiczne nadmiernego spożycia cukru i jego zamienników w ostatnim czasie pozostają przedmiotem zainteresowania naukowców, rządów i opinii publicznej.

Skutecznie redukuje ona masę ciała i nie powoduje zaburzeń metabolicznych w rocznej obserwacji.

W randomizowanym badaniu "The A to Z Weight Loss Study", prezentowanym na łamach Journal of the American Medical Association, u 311 kobiet przed menopauzą z nadwagą lub otyłością (BMI w zakresie 27-40 kg/m2), bez cukrzycy, przez 12 miesięcy stosowano 4 rodzaje diet różniących się zawartością węglowodanów i tłuszczów.

W European Heart Journal ukazał się artykuł przeglądowy, w którym Esposito i Giuliano na podstawie opublikowanych dotąd badań dowodzą, iż istnieje związek pomiędzy dietą, procesem zapalnym a chorobami metabolicznymi i sercowo - naczyniowymi.

Wraż­li­wość osoby uczu­lo­nej na aler­gen nie jest sta­nem nie­zmien­nym, wręcz przeciw­nie, zmie­nia się w bar­dzo sze­ro­kim zakre­sie. Szcze­gól­nie u pacjen­tów z prze­wle­kłymi aler­giami może docho­dzić poprzez różne mecha­ni­zmy do znacz­nego zwiększe­nia wraż­li­wo­ści. Mówimy wtedy o hype­rer­gii i pod­kre­ślamy zwięk­sze­nie wraż­li­wo­ści w porów­na­niu z nor­malną reak­cją aler­giczną. U tych pacjen­tów (pra­wie zawsze cho­dzi o cięż­kie przy­padki AZS) mogą rze­czy­wi­ście nie­wia­ry­god­nie małe ilo­ści aler­genu wywo­łać silną reakcję.

Przedstawiamy krótki, ale bardzo ważny przewodnik dietetyczny dla przewlekle chorych. Poniżej lista produktów zakazanych, dozwolonych oraz ich substytutów. 

Poniżej przedstawiamy listę produktów zabronionych, dozwolonych oraz ich substytutów w diecie przeciwgrzybiczej.

Białko mleka kro­wiego jest pierw­szym obco­ga­tun­ko­wym biał­kiem, z któ­rym zostaje skon­fron­to­wany nasz orga­nizm (przy­naj­mniej jeśli cho­dzi o ludzi z naszych krę­gów kul­tu­ro­wych). Od momentu zaprze­sta­nia kar­mie­nia pier­sią nie ma prak­tycz­nie dnia, pod­czas któ­rego nie spo­ży­wa­li­by­śmy mleka kro­wiego w jakiejś postaci. Dla­tego tak czę­ste są uczu­le­nia na ten pro­dukt, a ich zna­cze­nie jest więk­sze, niż się ogól­nie przyjmuje.

Po mleku kro­wim na dru­gim miej­scu znaj­duje się psze­nica, która jako obco­ga­tun­kowe białko towa­rzy­szy cią­gle czło­wie­kowi od naj­wcze­śniej­szego okresu życia. Od 2 roku życia z całą pew­no­ścią nie ma dnia, aby­śmy nie spo­ży­wali psze­nicy w jakiejś postaci. Poza tym jest ona rośliną, z którą od stu­leci prze­pro­wa­dza się różne mani­pu­la­cje hodow­lane.

W ostat­nich latach bar­dzo wzro­sła zacho­ro­wal­ność i skłon­ność do aler­gii. Sza­cuje się, że w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ryki żyje obec­nie około 40 milio­nów ludzi cier­pią­cych na róż­nego typu aler­gie. Scho­rze­nie to nie sta­nowi zagro­że­nia dla życia ale jest czę­stą przy­czyną nie­obec­no­ści w pracy czy szkole i sta­nowi zara­zem duży wyda­tek dla pań­stwa. Zacho­ro­wal­ność na astmę oraz ostre zapa­le­nie uszu wzro­sła o 52%. Nie­za­leż­nie od obja­wów odde­cho­wych i skór­nych powo­do­wa­nych przez aler­gie - ist­nieje wiele przy­pad­ków, w któ­rych uczu­le­nie odbija się na zacho­wa­niu pacjenta.

Dr. Susan Owens

Od ponad ośmiu lat wiemy już na pewno, że źle funk­cjo­nu­jący sys­tem gastro-​jelitowy pro­du­kuje sub­stan­cje, które upo­śle­dzają roz­wój neu­ro­lo­giczny i powo­dują zabu­rze­nia w pracy układu ner­wo­wego (Andrew Wake­field).
Szcza­wiany to o mole­kuły znaj­du­jące się w poży­wie­niu pocho­dze­nia roślin­nego. Prze­do­sta­jąc się do ludz­kich komó­rek w nad­mier­nych ilo­ściach mogą pro­wa­dzić do wyczer­pa­nia zapasu glu­ta­tionu, powo­du­jąc różne stany zapalne poprzez uszko­dze­nie sys­temu immu­no­lo­gicz­nego i pro­duk­cje krysz­tał­ków szczawianów.

Nawet jeśli dziecko nie miało wyko­na­nych badań potwier­dza­ją­cych nie­to­le­ran­cję mleka i glu­tenu warto pró­bo­wać wpro­wa­dzić dietę bez­glu­te­nową i bez­mleczną, która bez wąt­pie­nia przy­nie­sie dziecku wiele korzyści.

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema