Main Menu

Badania laboratoryjne stosowane w biomedycznym leczeniu zaburzeń rozwoju

Laboratorium Great Plains stawia sobie za cel pomoc osobom dotkniętym autyzmem, zaburzeniami rozwoju i innymi chorobami. W tym celu realizuje pełną gamę analiz laboratoryjnych stosując najnowocześniejszą technikę laboratoryjną. Większość diagnoz w zaburzeniach rozwoju jest stawiana na podstawie obserwacji zachowań, które to mogą być zaburzone poprzez deficyty metaboliczne, alergie pokarmowe, peptydy opioidalne oraz choroby genetyczne.

autyzmAutyzm to wieloczynnikowe zaburzenie rozwoju charakteryzujące się niezdolnością do komunikacji oraz odpowiedniej reakcji na otoczenie dziecka, na które nakładają się jeszcze zaburzenia zachowania i rozwoju języka. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że autyzm ma podłoże genetyczne. Jed­nak w ciągu ostatnich lat bardzo wzrosło zanieczyszczenie środowiska naturalnego co nierozerwalnie wiąże się ze wzrostem zachorowań na autyzm. Jeśli autyzm byłby spowodowany tylko przez czynniki genetyczne jego wzrost byłby stały. Na wzrost zaburzeń rozwoju u dzieci ma wpływ wzrost ilości otaczających nas toksyn i metali ciężkich, nadmierne stosowanie antybiotyków, złe odżywianie oraz alergie pokarmowe.

 

Badania na kwasy organiczne

Badanie to pozwala wykryć występowanie bakterii i drożdży jak również wielu innych zaburzeń organicznych występujących u osób z auty­zmem. Aby otrzymać jak naj­bardziej wiarygodny wynik należy wykonać posiew wraz z antybiogramem oraz badanie na kwasy organiczne. Dopiero wtedy możemy podjąć odpowiednie leczenie przeciwgrzybiczne skuteczne na dany typ grzyba. Występowanie mikroorganizmów jelitowych, takich jak bakterie i grzyby na poziomach przekraczających normę powoduje pogorszenie wielu symptomów chorobowych. Badanie to określa również braki witamin, antyoksydantów, aminokwasów i kwasów tłuszczowych, które wpływają na samopoczucie, mogąc powodować zmęczenie oraz większą podatność na infekcje i choroby. Badanie to pozwala wychwycić deficyty metaboliczne i wskazać na wiele przyczyn zaburzeń rozwoju. Grzyby typu candida produkują związki toksyczne, które przyczepiają się do ścian jelita uszkadzając je, doprowadzając do nie­szczel­no­ści jeli­to­wej. Ta z kolei pro­wa­dzi do wzro­stu aler­gii pokar­mo­wych, utrudnia wchłanianie, wykorzystanie witamin i minerałów. Dochodzi do zaburzeń metabolicznych i immunologicznych. Na wzrost zagrzybienia organizmu na wpływ zbyt częste stosowanie antybiotyków, nadmierne spożycie cukrów, zaburzenia immunologiczne oraz predyspozycja genetyczna.

Dzięki badaniom można określić rodzaj leczenia - stosując:

 • leki przeciwgrzybiczne
 • leki antybakteryjne
 • probiotyki
 • zmiany w diecie
 • witaminy i antyoksydanty

 

Zaktualizowany test wykrywania kwasów organicznych teraz z dodatkowymi markerami (załącznik na dole artykułu) 

 

Badanie kału

Wiele zaburzeń rozwoju wynika z problemów z trawieniem. Nawet, kiedy nasza dieta jest bardzo zrównoważona, składniki żywieniowe muszą być dobrze strawione by mogły spełnić swą funkcję odżywczą. Wiele badań naukowych potwierdziło wpływ stanu jelit na funkcjonowanie innych organów i układów w organizmie ( neurologicznego, immunologicznego ). Badanie kału określa kondycję układu trawiennego, odporność jelitową ( ukryte alergie IgA), określa poziom bakterii złych i dobrych, stopień infekcji pasożytniczej, poziom candidy oraz wrażliwość drożdży i bakterii na leki przeciwgrzybiczne.

 

Przeciwciała i immunoglobuliny

Nasz system immunologiczny spełnia bardzo ważną funkcję tj. ochrania nasz organizm przed infekcjami, bakteriami, wirusami i grzybami. Liczne badania naukowe z ostatnich lat potwierdzają, że dzieci z autyzmem cierpią na różnego rodzaju zaburzenia systemu immunologicznego. Limfocyty - jako komórki systemu immunologicznego produkują przeciwciała nazywane immunoglobulinami. Mają one za zadanie zwalczać atakujące nas wirusy, drożdżaki i bakterie. Przeciwciała, która składają się z aminokwasów to proteiny, które możemy podzielić na pięć klas przeciwciał: IgA, IgG, IgM, IgD i IgE. Każda z nich ma swoją strukturę chemiczną i specyficzną funkcję.

 

Bada­nie aminokwasów

Bada­nie na poziom ami­no­kwa­sów sta­nowi inte­gralną część cało­ścio­wego bada­nia meta­bo­licz­nego. Nie­pra­wi­dło­wo­ści w pozio­mie ami­no­kwa­sów wystę­pują bar­dzo czę­sto u osób z pro­ble­mami psy­cho­lo­gicz­nymi i neu­ro­lo­gicz­nymi (depre­sja, pro­blemy roz­wo­jowe). Niski poziom ami­no­kwa­sów powo­duje wzrost podat­no­ści na różne cho­roby. Bada­nie na poziom 40 ami­no­kwa­sów to jedno z naj­bar­dziej dokład­nych i szcze­gó­ło­wych badań, jakie ofe­ruje Labo­ra­to­rium Great Pla­ins. Pomaga ono w usta­le­niu defek­tów absorp­cji ami­no­kwa­sów jak rów­nież okre­śla braki ami­no­kwa­sów, wita­min i mine­ra­łów nie­zbęd­nych do pra­wi­dło­wego meta­bo­li­zmu ami­no­kwa­sów. Bada­nie można wyko­nać z moczu lub krwi. W zależ­no­ści od wyniku - zale­cana jest odpo­wied­nia suple­men­ta­cja (enzymy oraz ami­no­kwasy - tau­ryna, 5-​HTP, L-​Glutamina, Glicyna).

 

Próba peptydowa: gluten i kazeina

Jest to bardzo ważne badanie określające poziom peptydów glutenu i kazeiny gdyż oddziałowują one bezpośrednio na receptory opioidalne w mózgu powodując objawy podobne do symptomów po zażyciu narkotyków takich jak heroina i morfina. Z powodu braku odpowiednich enzymów peptydy nie są w sposób komplety trawione i przedostają się do mózgu. Wielu rodziców dzieci z autyzmem zauważa bardzo dużą poprawę w funkcjonowaniu dzieci po wprowadzeniu diety bezglutenowej i bezmlecznej.

 

Przyczyny alergii pokarmowych

 • genetyczne
 • zaburzenia systemu immunologicznego
 • drożdżyca jelit
 • dziurawe jelita

W niektórych przypadkach alergie mogą ustąpić w przypadku polepszenia funkcjonowania jelit.

Potencjalne leczenie:

suplementy: cynk, colostrum, selen, kwasy tłuszczowe-OMEGA 3, Transfactor.

Aler­gie pokar­mowe typu IgG mogą spo­wo­do­wać:

 • zaburzenia snu
 • chroniczne infekcje
 • opóźnienie mowy
 • obsesyjne zachowania
 • bóle głowy
 • zmiany nastroju
 • konwulsje
 • drożdżyce jelit
 • złe trawienie
 • podrażnienie jelit
 • astmę
 • nadpobudliwość i impulsywność

Leczenie:

 • eliminacja produktów wywołujących alergię
 • zastosowanie enzymów trawiennych
 • wsparcie systemu immunologicznego

 

Badanie włosa

Badanie to jest uznawane za jedno z najbardziej dokładnych badań, które pozwala określić poziom minerałów w organizmie. Włosy są również idealnym materiałem do zmierzenia poziomu metali toksycznych. Badanie to określa poziom 39 pierwiastków w tym również toksycznych i zawiera indywidualna interpretacje wyników. Metale toksyczne takie jak rtęć, ołów, aluminium, kadm i inne są bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Mają szkodliwy wpływ na funkcjonowanie mózgu. W dzisiejszych czasach, kiedy wzrasta poziom zatrucia środowiska naturalnego wiele zaburzeń rozwoju i problemów zdrowotnych jest spowodowanych przez zatrucie metalami ciężkimi, które występują w produktach chemicznych, farbach, materiałach budowlanych, w rybach i amalgamatach dentystycznych. Nasze zdrowie zależy w dużej mierze od zdrowia komórek naszego ciała. Każda komórka stanowi centrum energetyczne, w którym to w każdej sekundzie zachodzi wiele procesów fizjochemicznych. Niedobór lub nadmiar danego pierwiastka może powodować poważne zaburzenie funkcjonowania naszego ciał.

 • Brak cynku powoduje alergię, impotencję, utratę wło­sów, trądzik
 • Brak magnezu jest odpowiedzialny za depresję, spazmy i napady lęku
 • Brak miedzi to przede wszystkim wzrost cholesterolu, anemia i chroniczne infekcje
 • Brak kobaltu powoduje zaburzenia krążenia i migreny

Metale toksyczne występują w małych ilościach w naszym organizmie. Ciągły kontakt z substancjami toksycznymi oraz zaburzenia organizmu w ich wydalaniu powoduje, że dochodzi do ich kumulacji i do pojawiania się różnych symptomów chorobowych:

 • nadmiar ołowiu powoduje nudności, zmęczenie, zaburzenia uwagi u dzieci i problemy rozwojowe
 • wysoki poziom rtęci powoduje depresję, bezsenność i zmęczenie
 • nadmiar aluminium - to ważny czynnik we wzroście zachorowalności na Alzheimera
Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema