Main Menu

Autyzm można leczyć

Teoria, że autyzm jest wywoływany przez wpływ mikroorganizmów pasożytniczych oraz opioidy mleka i pszenicy nie pozostaje w sprzeczności z wynikami badań biomedycznych i biologicznych w zakresie autyzmu oraz odkryć w zakresie neuroanatomii, które potwierdzają występowanie nietypowych zmian w badaniu EEG u dzieci z autyzmem jak również zmian w strukturze mózgu. U dzieci z autyzmem odkryto również nieprawidłowości biologiczne podobne do tych, które spotykamy w chorobie PKU (fenyloketonuria), chociaż główna przyczyna tej choroby ma podłoże genetyczne. W fenyloketonurii poprawa zaburzonego metabolizmu dokonuje się poprzez ograniczenia dietetyczne we wczesnym dzieciństwie co umożliwia normalny rozwój dziecka. Bez wprowadzenia interwencji żywieniowej może dojść do opóźnienia umysłowego.

autyzm dziecko Jeśli więc meta­bo­lity grzy­bów i bak­te­rii na nie­pra­wi­dło­wym pozio­mie mogą powo­do­wać autyzm, logiczną zdaje się być teo­ria, że pod­wyż­szony poziom tych sub­stan­cji wywiera bar­dzo nega­tywny wpływ na roz­wój mózgu w okre­sie jego naj­więk­szego roz­woju. Podob­nie jak w przy­padku feny­lo­ke­to­nu­rii wcze­sna inter­wen­cja meta­bo­liczna w auty­zmie może dać bar­dzo pozy­tywne rezul­taty we wcze­snym eta­pie roz­woju dziecka, zanim jego mózg ukształ­tuje się osta­tecz­nie. Indy­wi­du­alne róż­nice w stop­niu zabu­rzeń auty­stycz­nych zależą praw­do­po­dob­nie od róż­nego stop­nia kon­cen­tra­cji i kom­bi­na­cji meta­bo­li­tów oraz od wraż­li­wo­ści sys­temu nerwowego.

Bada­nie moczu u jed­nego dziecka z auty­zmem wyko­nane w moim labo­ra­to­rium wyka­zało pod­wyż­szony poziom kwasu wino­wego (Acid tar­ta­ric) - na pozio­mie 6000 mmol/​mol - to jest 400 razy prze­kro­czona norma zbli­żona do dawki śmier­tel­nej. Wydaje mi się, że nie­pra­wi­dło­wo­ści wystę­pu­jące u dzieci z auty­zmem są baga­te­li­zo­wane przez bada­czy cho­rób meta­bo­licz­nych, któ­rzy kon­cen­trują się raczej na odkry­wa­niu nowych defek­tów meta­bo­licz­nych wro­dzo­nych. Jak już wyżej wspo­mi­na­łem wcze­sna inter­wen­cja die­te­tyczna jest klu­czem w lecze­niu feny­lo­ke­to­nu­rii. Dzieci, które bar­dzo wcze­śnie miały wpro­wa­dzoną dietę osią­gnęły nor­malny poziom roz­woju inte­lek­tu­al­nego pod­czas gdy te, które zostały pod­dane odpo­wied­niej die­cie w póź­niej­szym okre­sie życia wyka­zy­wały duże zabu­rze­nia roz­woju. Dzieci Pamely Scott i Karyn Sero­ussi, które zostały kom­plet­nie uzdro­wione z auty­zmu, zaczęły być leczone bio­me­dycz­nie w wieku 2 lat. Dla nie­któ­rych dzieci roz­po­czę­cie lecze­nia nawet w tym wieku może być za późne.

Roz­le­głe bada­nia wyko­nane przez Bau­man i Cour­che­sne potwier­dzają wystę­po­wa­nie nie­ty­po­wych struk­tur w mózgu u dzieci z auty­zmem. Oso­bi­ście uwa­żam, że nie­które z symp­to­mów lub może nawet wszyst­kie mogą być spo­wo­do­wane przez tok­syczne meta­bo­lity pep­ty­dów mleka czy zboża. Wyżej wymie­nione zabu­rze­nia nie są spo­ty­kane tylko w auty­zmie. Wystę­pują rów­nież w Syn­dro­mie Retta, które jest zabu­rze­niem czę­ściej spo­ty­ka­nym u dziew­czy­nek niż u chłop­ców (dzieci te wyka­zują pewne zacho­wa­nia auty­styczne, cho­ciaż Syn­drom Retta jest uwa­żany za oddzielną jed­nostkę cho­ro­bową). Spo­tka­łem się wiele razy z pod­wyż­szo­nym pozio­mem mikro­bów cho­ro­bo­twór­czych w moczu u dzieci z Syn­dro­mem Prader-​Willi, Kru­chego X, Syn­dro­mem Tourette, z cho­robą Wil­liamsa, u któ­rych wystę­pują cechy auty­styczne. Pod­wyż­szony poziom grzy­bów w bada­niach moczu wystę­puje rów­nież u dzieci z Zespo­łem Downa, które są zara­zem auty­styczne, pod­czas gdy poziom ten jest nor­malny w bada­niach moczu u dzieci z Zespo­łem Downa, które nie wyka­zują cech auty­stycz­nych. Te same zabu­rze­nia wystę­pują u dzieci z kon­wul­sjami, psy­cho­zami, u doro­słych z ostrą depre­sją oraz u około 80-90% dzieci z defi­cy­tem uwagi i nad­po­bu­dli­wo­ścią. Cza­sem obser­wuje się to samo zja­wi­sko u osób, które cier­pią na hipo­gli­ke­mię oraz na niski poziom cukru we krwi.

 

Oto moja teo­ria na temat auty­zmu, która jest oparta na wielu latach moich badań oraz innych bada­czy zaj­mu­ją­cych się autyzmem:

U osób z auty­zmem na defi­cyty gene­tyczne sys­temu immu­no­lo­gicz­nego oraz wro­dzone zabu­rze­nia meta­bo­liczne nakła­dają się reak­cje poszcze­pienne nisz­czące osła­biony sys­tem immu­no­lo­giczny. Pro­wa­dzi to do czę­stych infek­cji, zapa­leń ucha, gar­dła i oskrzeli. W kon­se­kwen­cji docho­dzi do lecze­nia anty­bio­ty­kami co z kolei pro­wa­dzi do zabu­rzeń flory bak­te­ryj­nej gastro-​jelitowej i do roz­woju grzy­bów cho­ro­bo­twór­czych. Grzyby te pro­du­kują szko­dliwe sub­stan­cje zwane, które dalej uszka­dzają sys­tem immu­no­lo­giczny. Osła­bione dziecko czę­ściej zapada na cho­roby co powo­duje ponowne poda­wa­nie antybiotyków.

Zaczyna się błędne koło. Grzyby cho­ro­bo­twór­cze pro­du­kują rów­nież cukry, które mogą zakłó­cać meta­bo­lizm węglo­wo­da­nów oraz zmie­niać struk­turę i funk­cje nie­któ­rych waż­nych pro­tein. W wyniku tego zabu­rzo­nego pro­cesu docho­dzi do nie­pra­wi­dło­wego tra­wie­nia spo­wo­do­wa­nego infek­cją grzy­bów i infek­cją wiru­sową (po szcze­pie­niach). Docho­dzi do uszko­dze­nia ściany jelit i do jego prze­pusz­czal­no­ści. Może to rów­nież pro­wa­dzić do ogra­ni­cze­nia zdol­no­ści komó­rek jeli­to­wych do pro­du­ko­wa­nia hor­mo­nów takich jak sekre­tyna. Jest on nie­zbędna do pro­duk­cji enzy­mów tra­wien­nych trzustki. Nie­stra­wione pep­tydy zbóż i mleka oddzia­ły­wują na te obszary mózgu, które są odpo­wie­dzialne za inte­gra­cję słu­chową i roz­wój języka co powo­duje poważne zabu­rze­nia w tych sfe­rach funkcjonowania. Dr. Wil­liam Shaw

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema