Main Menu

Szczawiany a autyzm

Dr. Susan Owens

Od ponad ośmiu lat wiemy już na pewno, że źle funk­cjo­nu­jący sys­tem gastro-​jelitowy pro­du­kuje sub­stan­cje, które upo­śle­dzają roz­wój neu­ro­lo­giczny i powo­dują zabu­rze­nia w pracy układu ner­wo­wego (Andrew Wake­field).
Szcza­wiany to o mole­kuły znaj­du­jące się w poży­wie­niu pocho­dze­nia roślin­nego. Prze­do­sta­jąc się do ludz­kich komó­rek w nad­mier­nych ilo­ściach mogą pro­wa­dzić do wyczer­pa­nia zapasu glu­ta­tionu, powo­du­jąc różne stany zapalne poprzez uszko­dze­nie sys­temu immu­no­lo­gicz­nego i pro­duk­cje krysz­tał­ków szczawianów.

Nie­wiel­kie ilo­ści szcza­wia­nów mogą być przyj­mo­wane z poży­wie­niem, ale jest to uza­leż­nione od stanu jelit i sys­temu tra­wien­nego danego czło­wieka. Ist­nieje bogata lite­ra­tura medyczna potwier­dza­jąca, iż w przy­padku sta­nów zapal­nych jelit, nie­pra­wi­dło­wym tra­wie­niu, dziu­ra­wym jeli­cie lub prze­dłu­ża­ją­cych się bie­gun­kach czy zapar­ciach, nad­miar szcza­wia­nów może powo­do­wać uszko­dze­nie innych komo­rek w naszym organizmie.

Jak powszech­nie wia­domo wyżej opi­sane pro­blemy z ukła­dem tra­wien­nym to typowy pro­blem u dzieci z auty­zmem. Wpro­wa­dze­nie diety niskosz­cza­wia­no­wej może spo­wo­do­wać chwi­lowe pogor­sze­nie obja­wów z powodu uwal­nia­nia orga­ni­zmu ze szcza­wia­nów (dum­ping). Po oczysz­cze­niu komó­rek ze szcza­wia­nów zaob­ser­wo­wano u dzieci z auty­zmem poprawę stanu funk­cjo­no­wa­nia szcze­gól­nie jeśli cho­dzi o moto­rykę dużą i małą, w zakre­sie języka i ogra­ni­cze­nie autostymulacji.

Poprawa nastę­po­wała rów­nież w sfe­rze pro­ble­mów jeli­to­wych co potwier­dza teo­rię, że nad­miar szcza­wia­nów uszka­dza rów­nież jelita. W chwili obec­nej naj­lep­szym pro­bio­ty­kiem jest VCL#3.
Ważne jest poda­wa­nie odpo­wied­nich suplementów.

Suple­menty wspie­ra­jące diete niskosz­cza­wia­nową:

 • Argi­nina
 • Tau­ryna
 • Wita­miny A i E
 • N-​Acetil Glucosamina
 • Glu­ta­tion
 • Sok z cytryny
 • Tia­mina (B1) i magnez
 • Koen­zym A
 • Wita­mina B-​6
 • Magnez w for­mie cytrianu
 • Wapno w for­mie cytrianu
 • Epson Salt
 • Cynk

A) LISTA PRODUKTOW Z WYSOKĄ ZAWARTOŚCIĄ SZCZAWIANÓW

 • Kakao
 • Czarna her­bata
 • Figi
 • Skórka od cytryny
 • Zie­lone jabłka
 • Czarne wino­grona
 • Man­da­rynki
 • Kiwi
 • Tru­skawki
 • Owoce leśne
 • Cze­re­śnie
 • Owies
 • Quinoa
 • Psze­nica
 • Proso
 • Fasola rów­nież zielona
 • Orze­szek ziemny
 • Suszone owoce (oprócz kokosa, kasztanów)
 • Seler
 • Zie­lona papryka
 • Ziem­niaki żółte w środku
 • Dynia
 • Burak
 • Szpi­nak
 • Mąki bez­glu­te­nowe
 • Mleko ryżowe, mig­da­łowe i ziemniaczane

B) LISTA PRODUKTÓW Z NISKĄ ZAWARTOŚCIĄ SZCZAWIANÓW

 • Woda
 • Zie­lona herbata
 • Soki owo­cowe w nie­wiel­kiej ilości
 • Oliwy
 • Czer­wone jabłka lub gol­den - bez skóry
 • Melony
 • Białe wino­grona
 • Cytryna
 • Mango
 • Papaja
 • Miód
 • Biały ryż
 • Kuku­ry­dza (w nie­wiel­kich ilościach)
 • Kokos
 • Kasz­tany
 • Socze­wica
 • Mięso
 • Ryby
 • Jajka
 • Ogórki bez skóry
 • Kala­fior
 • Sałata
 • Zie­lony groszek
 • Czer­wona papryka
 • Rzepa
 • Rzod­kiewka
 • Grzyby
 • Pie­czarki
 • Mąka z kokosa
 • Mąka z bia­łego ryżu
 • Mleko koko­sowe

C) PRODUKTY, KTÓRE NIE FIGURUJĄ NA LIŚCIE A ANI B SĄ UWAŻANE ZA PRODUKTY O ŚREDNIM STĘŻENIU I MOŻNA JE PRZYJMOWAĆ ROZSĄDNIE I NIE RAZEM W CZASIE JEDNEGO POSIŁKU

 • Białe ziem­niaki
 • Mar­chewka
 • Por
 • Kar­czoch
 • Bób
 • Groch wło­ski
 • Pomi­dory
 • Cebula
 • Poma­rań­cze (lepiej sok 50 cm3)
 • Ana­nas (lepiej sok 50 cm3)
Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema