Main Menu

Wyświetlenie artykułów z etykietą: szczawiany

Dr. Susan Owens

Od ponad ośmiu lat wiemy już na pewno, że źle funk­cjo­nu­jący sys­tem gastro-​jelitowy pro­du­kuje sub­stan­cje, które upo­śle­dzają roz­wój neu­ro­lo­giczny i powo­dują zabu­rze­nia w pracy układu ner­wo­wego (Andrew Wake­field).
Szcza­wiany to o mole­kuły znaj­du­jące się w poży­wie­niu pocho­dze­nia roślin­nego. Prze­do­sta­jąc się do ludz­kich komó­rek w nad­mier­nych ilo­ściach mogą pro­wa­dzić do wyczer­pa­nia zapasu glu­ta­tionu, powo­du­jąc różne stany zapalne poprzez uszko­dze­nie sys­temu immu­no­lo­gicz­nego i pro­duk­cje krysz­tał­ków szczawianów.

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema