Main Menu

Wyświetlenie artykułów z etykietą: pszenica

Wraż­li­wość osoby uczu­lo­nej na aler­gen nie jest sta­nem nie­zmien­nym, wręcz przeciw­nie, zmie­nia się w bar­dzo sze­ro­kim zakre­sie. Szcze­gól­nie u pacjen­tów z prze­wle­kłymi aler­giami może docho­dzić poprzez różne mecha­ni­zmy do znacz­nego zwiększe­nia wraż­li­wo­ści. Mówimy wtedy o hype­rer­gii i pod­kre­ślamy zwięk­sze­nie wraż­li­wo­ści w porów­na­niu z nor­malną reak­cją aler­giczną. U tych pacjen­tów (pra­wie zawsze cho­dzi o cięż­kie przy­padki AZS) mogą rze­czy­wi­ście nie­wia­ry­god­nie małe ilo­ści aler­genu wywo­łać silną reakcję.

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema