Main Menu

Wyświetlenie artykułów z etykietą: alergia

W przeciwieństwie do klasycznych alergii pokarmowych, niewiele wiadomo o tzw. pseudoalergiach i możliwościach ich leczenia za pomocą diety. Zarówno dla lekarza, jak i pacjenta, objawy przewlekłej pokrzywki są trudne do zniesienia i zniechęcające. Nie ma zgodności co do sposobu praktycznego wprowadzania diety wolnej od dodatków, co znajduje odbicie w częściowo wykluczających się tabelach potraw dozwolonych i zabronionych.

Gwałtowny wzrost zachorowań na choroby alergiczne ma swoje podłoże nie tylko w czynnikach genetycznych oraz w tzw. zatruciu naturalnego środowiska człowieka. Jednym z nowych ważnych czynników jest pojawienie się alergenów, które dotychczas odgrywały głównie rolę zakaźną. Czynnikiem tym są grzyby.

Współcześnie problem niepłodności narasta i dotyczy ok. 1.5 mln par w Polsce, a długotrwały stres związany z brakiem dzieci może tylko pogłębiać problemy zdrowotne znacznej części naszego społeczeństwa. W wyniku współpracy i samodzielnych badań opartych na wieloletnim doświadczeniu lekarzy i specjalistów z Vega Medica i Akademii Ipsum Medica, został opracowany unikalny program terapii niepłodności.

Alergia, jako choroba powszechna i cywilizacyjna, zwana też "epidemią XXI w." jest prawdopodobnie jednym z głównych przewlekłych i ostrych czynników zapalnych niszczących organizm ludzki. Współcześnie określa się, iż ok. 50% populacji w Polsce to alergicy, a w badaniach zrobionych w warszawskich przedszkolach w 2014 r. stwierdzono alergie u ok. 70% przedszkolaków. Oczywiście alergia może objawiać się w różny sposób, np. katar sienny, astma, zmiany skórne różnego typu, klasyfikowane jako Atopowe Zapalenie Skóry lub np. pokrzywka ostra, czy przewlekła.

Przedstawiamy krótki, ale bardzo ważny przewodnik dietetyczny dla przewlekle chorych. Poniżej lista produktów zakazanych, dozwolonych oraz ich substytutów. 

Po mleku kro­wim na dru­gim miej­scu znaj­duje się psze­nica, która jako obco­ga­tun­kowe białko towa­rzy­szy cią­gle czło­wie­kowi od naj­wcze­śniej­szego okresu życia. Od 2 roku życia z całą pew­no­ścią nie ma dnia, aby­śmy nie spo­ży­wali psze­nicy w jakiejś postaci. Poza tym jest ona rośliną, z którą od stu­leci prze­pro­wa­dza się różne mani­pu­la­cje hodow­lane.

W ostat­nich latach bar­dzo wzro­sła zacho­ro­wal­ność i skłon­ność do aler­gii. Sza­cuje się, że w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ryki żyje obec­nie około 40 milio­nów ludzi cier­pią­cych na róż­nego typu aler­gie. Scho­rze­nie to nie sta­nowi zagro­że­nia dla życia ale jest czę­stą przy­czyną nie­obec­no­ści w pracy czy szkole i sta­nowi zara­zem duży wyda­tek dla pań­stwa. Zacho­ro­wal­ność na astmę oraz ostre zapa­le­nie uszu wzro­sła o 52%. Nie­za­leż­nie od obja­wów odde­cho­wych i skór­nych powo­do­wa­nych przez aler­gie - ist­nieje wiele przy­pad­ków, w któ­rych uczu­le­nie odbija się na zacho­wa­niu pacjenta.

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema