Main Menu

Dieta bez mąki pszennej

Po mleku kro­wim na dru­gim miej­scu znaj­duje się psze­nica, która jako obco­ga­tun­kowe białko towa­rzy­szy cią­gle czło­wie­kowi od naj­wcze­śniej­szego okresu życia. Od 2 roku życia z całą pew­no­ścią nie ma dnia, aby­śmy nie spo­ży­wali psze­nicy w jakiejś postaci. Poza tym jest ona rośliną, z którą od stu­leci prze­pro­wa­dza się różne mani­pu­la­cje hodow­lane.

 

Zbiory psze­nicy są we wszyst­kich kra­jach rol­ni­czych świata czyn­ni­kiem gospo­dar­czym pierw­szej rangi, dla­tego sto­suje się wciąż nowe środki i tech­niki, aby zwięk­szyć plony.maka pszenna Ta prze­sadna hodowla przy­nosi więk­sze zbiory, jak rów­nież wzrost poten­cji aler­ge­no­wej, tzn. coraz wię­cej ludzi roz­wija aler­gię na skład­niki ziarna psze­nicy. (Co jest inte­re­su­jące nie znane są uczu­le­nia na orkisz - pier­wotną formę psze­nicy!) Tu oma­wiana "praw­dziwa aler­gia na psze­nicę" jest nad­wraż­li­wo­ścią na białko psze­nicy, czyli skład­nik biał­kowy ziarna, powstałą naj­czę­ściej w okre­sie wcze­snego dzie­ciń­stwa na pod­sta­wie dzie­dzicz­nej "zdol­no­ści" do reak­cji aler­gicz­nej. Ważne jest róż­ni­co­wa­nie z zupeł­nie innym obra­zem cho­ro­bo­wym nad­wraż­li­wo­ścią na glu­ten. Glu­ten wystę­puje rów­nież w innych rodza­jach zbóż (żyto jęcz­mień, owies) i jest biał­kiem kle­jo­rod­nym. Nad­wraż­li­wość na nie wywo­łuje cho­roby celia­kii z zabu­rze­niami czyn­no­ści jelita cien­kiego, z cha­rak­te­ry­stycz­nymi, obfi­tymi stol­cami zawie­ra­ją­cymi duże ilo­ści tłusz­czów i nara­sta­ją­cymi zabu­rze­niami roz­wo­jo­wymi.

Praw­dziwa aler­gia na psze­nicę jest znacz­nie częst­sza niż celia­kia, ale - co jest zaska­ku­jące - pra­wie w ogóle nie­znana. Osoba uczu­lona na psze­nicę nie może sko­rzy­stać ani z wie­dzy o nad­wraż­li­wo­ści na glu­ten, ani z dużej oferty żyw­no­ści bez­glu­te­no­wej. Pokarm "bez­glu­te­nowy" nie ozna­cza "bez­p­szenny". Wiele bez­glu­te­no­wych pro­duk­tów zawiera np. kroch­mal lub olej pszenny, które są tole­ro­wane przez uczu­lo­nych na glu­ten, ale nie uczu­lo­nych na psze­nicę.
Obrazy cho­ro­bowe wywo­łane uczu­le­niem na psze­nice mogą być roz­ma­ite. Naj­waż­niej­sze "narządy doce­lowe" to skóra (AZS w naj­róż­niej­szych for­mach, szcze­gól­nie na twa­rzy, szyi, rękach, nogach) i oskrzela (skłon­ność do spa­stycz­nych zapa­leń oskrzeli, nad­wraż­liwy sys­tem oskrze­lowy, praw­dziwa, endo­genna astma oskrze­lowa). Cza­sami zajęte są jelita (Coli­tis, cho­roba Leśniowskiego-​Crohna). Także dłu­go­trwałe, nie­wy­ja­śnione zwyżki tem­pe­ra­tury, napady czę­sto­skur­czu lub zabu­rze­nia rytmu, okresy znacz­nego osła­bie­nia mogą być następ­stwem aler­gii na psze­nicę.
Naj­waż­niej­szym środ­kiem zarad­czym w przy­padku uczu­le­nia na psze­nicę, nie­za­leż­nie od "orga­nów doce­lo­wych" i obja­wów jest dieta eli­mi­nu­jąca psze­nice i jej produkty.

 

Dieta bez pszenicy

Pod tym poję­ciem nie należy rozu­mieć wyeli­mi­no­wa­nia psze­nicy i takich pro­duk­tów jak chleb, pie­czywo, maka­rony etc. z poży­wie­nia, lecz zupełne wyłą­cze­nie infor­ma­cji o psze­nicy. Cho­dzi przy tym o bio­fi­zy­kalną infor­ma­cję zawartą w drga­niach, które wysyła każda sub­stan­cja w naszym kosmo­sie, przy czym każda sub­stan­cja ma swoje wła­sne spe­cy­ficzne spek­trum drgań. Mówimy dla­tego o "kodzie bio­fi­zy­kal­nym" i okre­ślamy uni­ka­nie jakie­go­kol­wiek kon­taktu nie tylko z samą sub­stan­cja, lecz także z czy­sto fizyczną infor­ma­cją jako karen­cję kodu.
Oka­zało się, że u nie­któ­rych pacjen­tów nad­wraż­li­wość na aler­gen jest tak duża, że skon­tak­to­wa­nie się nie tylko z nie­ma­te­rialną infor­ma­cją sub­stan­cji może wywo­łać naj­sil­niej­sze reak­cje. Szcze­gól­nie duże zna­cze­nie ma to odkry­cie dla pacjen­tów z AZS. Duże trud­no­ści dla pacjen­tów uczu­lo­nych na psze­nicę powstają wła­śnie przy zapew­nia­niu cał­ko­wi­tej eli­mi­na­cji infor­ma­cji o psze­nicy, przy czym cho­dzi o psze­nicę w środ­kach spo­żyw­czych, jak rów­nież o infor­ma­cje o psze­nicy z oto­cze­nia.
Celem tej ulotki jest wyja­śnie­nie poję­cia ści­słej karen­cji psze­nicy i poda­nie ogól­nych rad. Przy prze­strze­ga­niu diety konieczna jest cią­gła uwaga i nie­omal detek­ty­wi­styczne zacię­cie. Lista pro­duk­tów spo­żyw­czych, które zawie­rają psze­nicę (podamy ją poni­żej) nie jest w żad­nym wypadku kom­pletna. Należy ją uzu­peł­nić w zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nych przy­zwy­cza­jeń życio­wych i miej­sco­wej podaży. Spraw­dziło się two­rze­nie lokal­nych grup samo­po­mocy (np. dla AZS), sku­pia­ją­cych ludzi wymie­nia­ją­cych mię­dzy sobą doświad­cze­nia, infor­ma­cje o miej­sco­wych moż­li­wo­ściach zaku­pów, nie­bez­pie­czeń­stwach z tym zwią­za­nych, o han­dlow­cach, pie­ka­rzach, rzeź­ni­kach, skle­pach ze zdrową żyw­no­ścią itp.

 

Środki spo­żyw­cze, które zawsze zawie­rają pszenicę

 • Chleb - każdy chleb, rów­nież gdy nazywa się go "chleb żytni" lub "chleb orki­szowy", zawiera więk­sze lub mniej­sze domieszki psze­nicy! Doty­czy to rów­nież chleba razo­wego i wielu innych gatun­ków pie­czywa. Piecz­cie Pań­stwo sami swój chleb lub kupuj­cie chleb z pew­nego źró­dła (naj­le­piej przetestować!)
 • Mąka - jeżeli kupu­je­cie Pań­stwo mąkę bez­p­szenną (np. orki­szową, żyt­nią itd.) w skle­pie ze zdrową żyw­no­ścią, upew­nij­cie się, czy w mły­nie, z któ­rego ona pocho­dzi nie mie­lono wcze­śniej psze­nicy. Rów­nież w domu należy zwró­cić uwagę NA resztki mąki pszen­nej w pojem­ni­kach itp.
 • Gry­sik pszenny we wszyst­kich formach
 • Pokarmy dla nie­mow­ląt - gotowe pro­dukty dla nie­mow­ląt, jeżeli nie jest wyraź­nie zazna­czone, że są bez­p­szenne lub bezglutenowe
 • Wyroby cukier­ni­cze - cia­sto, torty, keksy, wafle, prak­tycz­nie wszyst­kie gotowe towary
 • Bułka tarta - uwaga na panie­ro­wane potrawy, także gotowe
 • Maka­rony - wszyst­kie nie zade­kla­ro­wane jako bez­p­szenne lub bez­glu­te­nowe maka­rony: np. kolanka, spa­ghetti, maka­roni, ravioli itd.
 • Kne­dle (klu­ski) - także mro­żone i półprodukty
 • Kne­dle ziem­nia­czane (klu­ski ziem­nia­czane) - z far­szem lub bez (np. kne­dle more­lowe, śliwkowe)
 • Pyzy (klu­ski droż­dżowe) - i inne podobne gotowe pro­dukty drożdżowe
 • Otręby pszenne - czę­sto w pro­duk­tach do regu­la­cji trawienia
 • Kiełki pszenne - w wielu pro­duk­tach zdro­wej żyw­no­ści; olej pszenno kieł­kowy; zobacz oleje roślinne!
 • Hostia - poin­for­muj­cie księ­dza koniecz­nie o aler­gii pszen­nej Waszego dziecka! Hostię można rów­nież zro­bić z mąki orki­szo­wej
 • Słone cia­sto - nie jest do jedze­nia, używa się je do for­mo­wa­nia. Sama tylko mani­pu­la­cja wystar­czy, aby wywo­łać reak­cje alergiczne!

 

Środki spo­żyw­cze, które mogą zawie­rać pszenicę:

Mąka pszenna jest tanim środ­kiem zagęsz­cza­ją­cym i wypeł­nia­ją­cym, dla­tego dodaje się ją do wielu prze­my­słowo pro­du­ko­wa­nych środ­ków spo­żyw­czych. Obo­wią­zek wyka­za­nia na opa­ko­wa­niu (zade­kla­ro­wa­nia) nie jest zawsze prze­strze­gany, cza­sami podaje się okre­śle­nia, tj. zbo­żowe środki wią­żące, białko zbo­żowe, białko roślinne, mąka sucha­rowa, mąka kek­sowa itp.

 • Pro­dukty mleczne - jogurt (np. aktywny jogurt z otrę­bami pszen­nymi), zagęsz­czone mleko, sery topione
 • Pro­dukty mię­sne - klop­siki, pie­czeń peklo­wana, parówki, mor­ta­dela, kieł­basy kro­jone, pasz­tety, metki, kon­serwy mię­sne, wszyst­kie panie­ro­wane lub ota­czane w mące mięsa. Pra­wie nie­znane źró­dło błę­dów die­te­tycz­nych w kieł­ba­sach to "utwar­dzone tłusz­cze roślinne", które znaj­dują się w suchych i trwa­łych kieł­ba­sach itp. Pra­wie zawsze zawie­rają infor­ma­cję o pszenicy
 • Gotowe pro­dukty rybne - paluszki rybne, klop­siki, ryby w cie­ście lub panierce
 • Jarzyny - wiele goto­wych potraw jarzy­no­wych, zup itp. kon­serw jarzy­no­wych z sosami, piure ziemniaczane
 • Zupy - zupy gotowe, kon­serwy, kostki Magii, Knorr)
 • Sosy i przy­prawy - przy­prawy do zup, przy­prawa Curry
 • Oleje roślinne - nie zważa się na nie, a czę­sto są przy­czyną błę­dów. Wiele war­to­ścio­wych ole­jów (np. sło­necz­ni­kowy, kuku­ry­dziany, z oli­wek) zawiera w jakiejś postaci infor­ma­cję pszenną. Uczu­leni na psze­nicę powinni sto­so­wać oleje przetestowane.
 • Mar­ga­ryna obo­wią­zuje to samo co dla ole­jów roślin­nych. Więk­szość mar­ga­ryn wypro­du­ko­wa­nych na bazie roślin­nej zawiera infor­ma­cję o pszenicy
 • Także musz­tarda, ket­chup, gotowe majo­nezy, przy­bra­nia do sała­tek jako pro­dukty zawie­ra­jące oleje powinny być przetestowane
 • Frytki i chipsy są czę­sto pie­czone w ole­jach zawie­ra­ją­cych pszenicę
 • Pro­szek do pie­cze­nia - (np. Haas)
 • Napoje - gotowe kakao, cze­ko­lada do picia, napoje mleczne, piwo pszenne
 • Sło­dy­cze - cze­ko­lady (np. Smar­ties zawie­rają mąkę kek­sową), lody, budy­nie, musy, desery dla dzieci, batony typu Mars, Bounty, Mil­ky­way, baton owocowy

 

Ważna wska­zówka:

W przy­padku pacjen­tów z ciężką posta­cią AZS w fazie wysoce wraż­li­wej może oka­zać się konieczne usu­nię­cie na pewien czas wszel­kich pro­duk­tów zawie­ra­ją­cych psze­nicę w jakiej­kol­wiek postaci z miesz­ka­nia cho­rego. Może dojść do cięż­kich reak­cji, gdy inna osoba np. używa mąki, chleba itp. poprzez czy­sto nie­ma­te­rialną infor­ma­cję (spe­cy­ficzny, bio­fi­zy­kalny wzór drgań). Z tych samych powo­dów należy w tej fazie uni­kać skle­pów spo­żyw­czych, super­mar­ke­tów, a szcze­gól­nie pie­karni i cukierni (zobacz na ulotce doty­czą­cej hype­rer­gii).

 

Moż­li­wo­ści zastę­po­wa­nia pszenicy

Naj­bar­dziej logiczny i peł­no­war­to­ściowy suro­gat dla psze­nicy to orkisz. Jest to pier­wotna forma obec­nie hodo­wa­nej psze­nicy. Ma jed­nak inną czą­steczkę biał­kową i jest tole­ro­wany przez uczu­lo­nych na psze­nicę (ale nie przez uczu­lo­nych na glu­ten!). Prze­twa­rza się go iden­tyczne jak psze­nicę. Także inne rodzaje zbóż są dobrze tole­ro­wane (żyto jęcz­mień, gryka) i można je sto­so­wać zastęp­czo. Trzeba jed­nak zawsze zwró­cić uwagę na zanie­czysz­cze­nia przez poje­dyn­cze ziarna psze­nicy, które zda­rzają się dość czę­sto przy prze­cho­wy­wa­niu, wypeł­nia­niu lub manipulowaniu.

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema