Main Menu

Wyświetlenie artykułów z etykietą: mleko

W czasopiśmie The American Journal of Clinical Nutrition ukazał się taki o to artykuł: 

 

"MLEKO, O JAKIEJ ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU DLA DZIECI? 

Kanadyjskie i amerykańskie wytyczne żywieniowe zalecają dla dzieci w wieku powyżej 2 lat spożywanie mleka z obniżoną zawartością tłuszczu lub w formie odtłuszczonej, dla zapobiegania otyłości.

Opublikowano wyniki obserwacji 2745 dzieci w wieku 12-72 miesiące, pacjentów 9 praktyk lekarskich w Toronto (w ramach programu Applied Research Group for Kids, TARGet Kids!).

 

Wraż­li­wość osoby uczu­lo­nej na aler­gen nie jest sta­nem nie­zmien­nym, wręcz przeciw­nie, zmie­nia się w bar­dzo sze­ro­kim zakre­sie. Szcze­gól­nie u pacjen­tów z prze­wle­kłymi aler­giami może docho­dzić poprzez różne mecha­ni­zmy do znacz­nego zwiększe­nia wraż­li­wo­ści. Mówimy wtedy o hype­rer­gii i pod­kre­ślamy zwięk­sze­nie wraż­li­wo­ści w porów­na­niu z nor­malną reak­cją aler­giczną. U tych pacjen­tów (pra­wie zawsze cho­dzi o cięż­kie przy­padki AZS) mogą rze­czy­wi­ście nie­wia­ry­god­nie małe ilo­ści aler­genu wywo­łać silną reakcję.

Przedstawiamy krótki, ale bardzo ważny przewodnik dietetyczny dla przewlekle chorych. Poniżej lista produktów zakazanych, dozwolonych oraz ich substytutów. 

Poniżej przedstawiamy listę produktów zabronionych, dozwolonych oraz ich substytutów w diecie przeciwgrzybiczej.

Białko mleka kro­wiego jest pierw­szym obco­ga­tun­ko­wym biał­kiem, z któ­rym zostaje skon­fron­to­wany nasz orga­nizm (przy­naj­mniej jeśli cho­dzi o ludzi z naszych krę­gów kul­tu­ro­wych). Od momentu zaprze­sta­nia kar­mie­nia pier­sią nie ma prak­tycz­nie dnia, pod­czas któ­rego nie spo­ży­wa­li­by­śmy mleka kro­wiego w jakiejś postaci. Dla­tego tak czę­ste są uczu­le­nia na ten pro­dukt, a ich zna­cze­nie jest więk­sze, niż się ogól­nie przyjmuje.

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema