Main Menu

Wyświetlenie artykułów z etykietą: dieta

Dla portalu Medscape badanie PURE skomentował główny badacz, Dr Salim Yusuf (McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada).

Podczas kongresu ESC w Barcelonie ogłoszono wyniki badania PURE (The Prospective Urban Rural Epidemiology) opublikowane równolegle w piśmie Lancet. Zaprezentowane dane mogą być swego rodzaju wstrząsem dla nauki zajmującej się żywieniem.

Czerwone mięso, jak wołowina, cielęcina, wieprzowina baranina, jagnięcina (często spożywane w postaci przetworzonej - wędliny, wędzonki) zawiera ważne składniki odżywcze: aminokwasy egzogenne, witaminy (zwłaszcza B3 i B12) i minerały (zwłaszcza żelazo i cynk). Żelazo zawarte w mięsie jest lepiej przyswajalne niż pochodzenia roślinnego.

VEGA MEDICA we współpracy z prof. dr hab. n. med. Ewą Stachowską - Dietetica, oferują unikalny na polskim rynku system opieki dietetycznej opartej na trzech filarach:

Skutki zdrowotne i ekonomiczne nadmiernego spożycia cukru i jego zamienników w ostatnim czasie pozostają przedmiotem zainteresowania naukowców, rządów i opinii publicznej.

Skutecznie redukuje ona masę ciała i nie powoduje zaburzeń metabolicznych w rocznej obserwacji.

W randomizowanym badaniu "The A to Z Weight Loss Study", prezentowanym na łamach Journal of the American Medical Association, u 311 kobiet przed menopauzą z nadwagą lub otyłością (BMI w zakresie 27-40 kg/m2), bez cukrzycy, przez 12 miesięcy stosowano 4 rodzaje diet różniących się zawartością węglowodanów i tłuszczów.

W European Heart Journal ukazał się artykuł przeglądowy, w którym Esposito i Giuliano na podstawie opublikowanych dotąd badań dowodzą, iż istnieje związek pomiędzy dietą, procesem zapalnym a chorobami metabolicznymi i sercowo - naczyniowymi.

Wraż­li­wość osoby uczu­lo­nej na aler­gen nie jest sta­nem nie­zmien­nym, wręcz przeciw­nie, zmie­nia się w bar­dzo sze­ro­kim zakre­sie. Szcze­gól­nie u pacjen­tów z prze­wle­kłymi aler­giami może docho­dzić poprzez różne mecha­ni­zmy do znacz­nego zwiększe­nia wraż­li­wo­ści. Mówimy wtedy o hype­rer­gii i pod­kre­ślamy zwięk­sze­nie wraż­li­wo­ści w porów­na­niu z nor­malną reak­cją aler­giczną. U tych pacjen­tów (pra­wie zawsze cho­dzi o cięż­kie przy­padki AZS) mogą rze­czy­wi­ście nie­wia­ry­god­nie małe ilo­ści aler­genu wywo­łać silną reakcję.

Przedstawiamy krótki, ale bardzo ważny przewodnik dietetyczny dla przewlekle chorych. Poniżej lista produktów zakazanych, dozwolonych oraz ich substytutów. 

Poniżej przedstawiamy listę produktów zabronionych, dozwolonych oraz ich substytutów w diecie przeciwgrzybiczej.

Białko mleka kro­wiego jest pierw­szym obco­ga­tun­ko­wym biał­kiem, z któ­rym zostaje skon­fron­to­wany nasz orga­nizm (przy­naj­mniej jeśli cho­dzi o ludzi z naszych krę­gów kul­tu­ro­wych). Od momentu zaprze­sta­nia kar­mie­nia pier­sią nie ma prak­tycz­nie dnia, pod­czas któ­rego nie spo­ży­wa­li­by­śmy mleka kro­wiego w jakiejś postaci. Dla­tego tak czę­ste są uczu­le­nia na ten pro­dukt, a ich zna­cze­nie jest więk­sze, niż się ogól­nie przyjmuje.

Po mleku kro­wim na dru­gim miej­scu znaj­duje się psze­nica, która jako obco­ga­tun­kowe białko towa­rzy­szy cią­gle czło­wie­kowi od naj­wcze­śniej­szego okresu życia. Od 2 roku życia z całą pew­no­ścią nie ma dnia, aby­śmy nie spo­ży­wali psze­nicy w jakiejś postaci. Poza tym jest ona rośliną, z którą od stu­leci prze­pro­wa­dza się różne mani­pu­la­cje hodow­lane.

W ostat­nich latach bar­dzo wzro­sła zacho­ro­wal­ność i skłon­ność do aler­gii. Sza­cuje się, że w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ryki żyje obec­nie około 40 milio­nów ludzi cier­pią­cych na róż­nego typu aler­gie. Scho­rze­nie to nie sta­nowi zagro­że­nia dla życia ale jest czę­stą przy­czyną nie­obec­no­ści w pracy czy szkole i sta­nowi zara­zem duży wyda­tek dla pań­stwa. Zacho­ro­wal­ność na astmę oraz ostre zapa­le­nie uszu wzro­sła o 52%. Nie­za­leż­nie od obja­wów odde­cho­wych i skór­nych powo­do­wa­nych przez aler­gie - ist­nieje wiele przy­pad­ków, w któ­rych uczu­le­nie odbija się na zacho­wa­niu pacjenta.

Dr. Susan Owens

Od ponad ośmiu lat wiemy już na pewno, że źle funk­cjo­nu­jący sys­tem gastro-​jelitowy pro­du­kuje sub­stan­cje, które upo­śle­dzają roz­wój neu­ro­lo­giczny i powo­dują zabu­rze­nia w pracy układu ner­wo­wego (Andrew Wake­field).
Szcza­wiany to o mole­kuły znaj­du­jące się w poży­wie­niu pocho­dze­nia roślin­nego. Prze­do­sta­jąc się do ludz­kich komó­rek w nad­mier­nych ilo­ściach mogą pro­wa­dzić do wyczer­pa­nia zapasu glu­ta­tionu, powo­du­jąc różne stany zapalne poprzez uszko­dze­nie sys­temu immu­no­lo­gicz­nego i pro­duk­cje krysz­tał­ków szczawianów.

Nawet jeśli dziecko nie miało wyko­na­nych badań potwier­dza­ją­cych nie­to­le­ran­cję mleka i glu­tenu warto pró­bo­wać wpro­wa­dzić dietę bez­glu­te­nową i bez­mleczną, która bez wąt­pie­nia przy­nie­sie dziecku wiele korzyści.

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema