Main Menu

Wyświetlenie artykułów z etykietą: dzieci

Zgodnie z nowymi rekomendacjami American Academy of Pediatrics należy unikać podawania dzieciom do pierwszego roku  życia soków owocowych, chyba że takie jest szczegółowe zalecenie lekarza.

Pro­blem auty­zmu wystę­pu­ją­cego u dzieci staje się coraz bar­dziej powszechny. Ostat­nie sta­ty­styki mówią, że zabu­rze­nie roz­woju dzieci z tzw. spek­trum auty­zmu jest dia­gno­zo­wane raz na 166 dzieci, co spra­wia, że zabu­rze­nie to staje się poważ­nym pro­ble­mem spo­łecz­nym. Pro­blem ten będzie nara­stał i zmie­niał swą postać wraz z dora­sta­niem osób dotknię­tych tym zaburzeniem. Sza­cuje się, że auty­zmem w Pol­sce dotknię­tych jest około 50 tysięcy osób, w tym około 10 tysięcy dzieci. Dane te są jed­nak nie­pełne i z pew­no­ścią zani­żone, gdyż w dal­szym ciągu wiele przy­pad­ków nie jest pra­wi­dłowo dia­gno­zo­wa­nych. Należy wspo­mnieć rów­nież o tym, że zabu­rze­nia auty­styczne mają różną postać i nasi­le­nie a domi­nu­jące objawy potra­fią skraj­nie się róż­nić, co dodat­kowo utrud­nia trafną kla­sy­fi­ka­cję choroby.

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema