Main Menu

Wpływ alergii na zachowanie u dzieci

W ostat­nich latach bar­dzo wzro­sła zacho­ro­wal­ność i skłon­ność do aler­gii. Sza­cuje się, że w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ryki żyje obec­nie około 40 milio­nów ludzi cier­pią­cych na róż­nego typu aler­gie. Scho­rze­nie to nie sta­nowi zagro­że­nia dla życia ale jest czę­stą przy­czyną nie­obec­no­ści w pracy czy szkole i sta­nowi zara­zem duży wyda­tek dla pań­stwa. Zacho­ro­wal­ność na astmę oraz ostre zapa­le­nie uszu wzro­sła o 52%. Nie­za­leż­nie od obja­wów odde­cho­wych i skór­nych powo­do­wa­nych przez aler­gie - ist­nieje wiele przy­pad­ków, w któ­rych uczu­le­nie odbija się na zacho­wa­niu pacjenta.

Zazwy­czaj kiedy sły­szymy o aler­gii to myślimy o reak­cjach sys­temu immu­no­lo­gicz­nego, któ­rego stan możemy spraw­dzić dzięki bada­niu IgE. Ist­nieje jed­nak duża część tzw. póznych obja­wów aler­gicz­nych, poja­wia­ją­cych się zazwy­czaj wiele godzin po kon­tak­cie z aler­ge­nem. Ten typ reak­cji aler­gicz­nej mie­rzymy za pomocą bada­nia IgG. To wła­śnie te reak­cje aler­giczne mają naj­więk­szy wpływ na zacho­wa­nie, ponie­waż powo­dują wiele zabu­rzeń w funk­cjo­no­wa­niu róż­nych orga­nów w naszym orga­ni­zmie. Pamię­tajmy, że mózg jest naj­waż­niej­szym orga­nem i jest połą­czo­nym z całym orga­ni­zmem. U osób z auty­zmem, przy współ­ist­nie­ją­cej prze­pusz­czal­no­ści jeli­to­wej, defi­cy­tach enzy­ma­tycz­nych i zabu­rzo­nej flo­rze jeli­to­wej - pokarm jest źle tra­wiony. Poprzez uszko­dzoną ślu­zówkę jelita prze­do­staje się do krwio­obiegu powo­du­jąc reak­cje aler­giczną, którą nazy­wamy nad­wraż­li­wo­ścią. Pro­te­ina mleka (kaze­ina) i pro­te­ina zboża (glu­ten) gro­ma­dzą się w mózgu. Są one podob­nie zbu­do­wane do mor­finy, dla­czego czę­sto nazy­wane są kaze­omor­finą i glio­mor­finą. Powo­dują one zmiany zacho­wa­nia takie jak: nad­po­bu­dli­wość, depre­sja, agre­sja i inne. Naj­bar­dziej inwa­zyj­nymi aler­ge­nami są aler­geny pokar­mowe jak rów­nież grzyby i pro­dukty chemiczne.

Zazwy­czaj osoby, które są uczu­lone na przy­naj­mniej pięć aler­ge­nów, są rów­nież nad­wraż­liwe na jedną sub­stan­cję che­miczną. O jakich sub­stan­cjach che­micz­nych mówimy? O chlo­rze, for­ma­li­nie, deter­gen­tach, pla­sti­kach, pły­nach na insekty, kosme­ty­kach, per­fu­mach, papie­ro­sach etc. Aby stwier­dzić czy dany pacjent ma uczu­le­nie należy prze­pro­wa­dzić odpo­wied­nią obserwację.

Ist­nieje pięć punk­tów okre­śla­ją­cych moż­li­wość ist­nie­nia alergii:

  1. Obser­wa­cja zmian fizycz­nych, szcze­gól­nie w obrę­bie twa­rzy i uszu. Wystę­po­wa­nie dłu­gich i cien­kich rzęs, roz­sze­rzo­nych źre­nic, bla­dość twa­rzy, zaczer­wie­nione policzki i płaty uszne może świad­czyć o nad­wraż­li­wo­ści i skłon­no­ści do alergii.
  2. Obser­wa­cja zacho­wa­nia - reje­stra­cja nad­po­bu­dli­wo­ści, agre­sji, depre­sji i czę­stego poru­sza­nia nogami.
  3. Wystę­po­wa­nie pro­ble­mów z ukła­dem odde­cho­wym ( kaszel, spa­zmy, katar).
  4. Dia­gno­styka pulsu (należy znać średni puls pacjenta mie­rzony pod­czas peł­nej minuty pod­czas całego tygo­dnia o róż­nych godzi­nach dnia bada­nie Dr. Coca)
  5. Ocena umie­jęt­no­ści pisa­nia i rysowania.

Aby usta­lić dokład­nie jaki pro­dukt żywie­niowy powo­duje aler­gię należy zasto­so­wać jedną z trzech typów diet:

  1. Dieta pro­stej eli­mi­na­cji - jest bar­dzo uży­teczna, ale dzięki niej można wyeli­mi­no­wać tylko jeden aler­gen by mieć pew­ność diagnostyczną.
  2. Dieta zło­żona.
  3. Dieta rota­cyjna - jest naj­bar­dziej wia­ry­godna z punku widze­nia dia­gno­styki a zara­zem bar­dzo sku­teczna w lecze­niu alergii.

Naj­lep­szą metodą dia­gno­styczną jest wyko­na­nie panelu aler­gicz­nego IgG a nie IgE. Dzięki temu bada­niu uzy­skamy dokładną infor­ma­cje na temat nad­wraż­li­wo­ści pacjenta.

Muszę rów­nież wspo­mnieć o lekach far­ma­ceu­tycz­nych jakimi dziś dys­po­nują leka­rze. Pra­gnę jed­nak pod­kre­ślić, że powinny one być sto­so­wane jedy­nie w bar­dzo cięż­kich przy­pad­kach i zawsze pod kon­trolą leka­rza.
Naj­waż­niej­szą rze­czą jest odsta­wie­nie tych pro­duk­tów żywie­nio­wych, które powo­dują aler­gie przy­naj­mniej na kilka mie­sięcy, kon­tro­lu­jąc zara­zem florę bak­te­ryjną jelita, poda­jąc jed­no­cze­śnie enzymy tra­wienne oraz suple­menty, która zapew­nią pacjen­towi moż­li­wość zdro­wego funk­cjo­no­wa­nia.

Istotną rze­czą jest rów­nież eli­mi­na­cja jak naj­więk­szej ilo­ści pro­duk­tów che­micz­nych z naszego życia.

Więcej w tej kategorii: « Dieta bezglutenowa i bezmleczna
Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema